lidar-photogrammary

Mô hình dữ liệu 3D

Xây dựng mô hình 3D Nhằm chuyển đổi số đưa thế giới thực thành mô hình 3D trực quan sinh động. Công ty GEOVIET đã thực hiện nhiều kỹ thuật để thu thập dữ liệu về thế giới thực để số hóa thành mô hình …

Mô hình dữ liệu 3D Xem thêm »