ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH ĐỘ NGHIÊNG CỦA THÁP ANGTEN BẰNG Máy quét Laser 3D


Mô tả dự án

ĐO ĐẠC XÁC ĐỊNH ĐỘ NGHIÊNG CỦA THÁP ANGTEN BTL Thành phố

* Chiều cao tháp Ăng ten: 120 m

* Phương pháp khảo sát:

  • Sử dụng Máy quét Laser 3D  và Máy toàn đạc điện tử TCR 802 Power để thu thập dữ liệu tại hiện trường.
  • Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để xử lý và tính toán độ nghiêng tâm O theo 2 phương của các sàn công tác của tháp Angten

Một số hình ảnh khảo sát tại thực địa

Video Máy quét Laser 3D thu thập số liệu phục vụ cho công tác tính toán độ nghiêng tháp Ăng ten


GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

    Upload CV (.pdf | .docx | .doc Và File <10MB)