ĐO ĐẠC TÍNH TOÁN TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN BẰNG UAV và Máy quét Scan 3D


Mô tả dự án

ĐO ĐẠC VÀ TÍNH TOÁN TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN TẠI CÁC CỤM NHÀ MÁY XI MĂNG CỦA  CÔNG TY INSEE VIỆT NAM

  • Nhiệm vụ khảo sát:

* Bay chụp UAV bề mặt vật liệu bên ngoài bằng phương tiện bay Phantom 4 RTK, bên trong nhà máy sử dụng Máy quét Scan 3D

* Xử lý Dữ liệu ảnh UAV để có kết quả đám mây điểm Point Cloud, mô hình DEM.

* Tính toán khối lượng đống vật liệu

Một số hình ảnh khảo sát tại thực địa

Mô hình vật liệu ngoài trời sau khi xử lý

Mô hình vật liệu trong nhà vòm sau khi xử lý

Tính toán khối lượng đống vật liệu bằng máy Quét laser Faro


GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

    Upload CV (.pdf | .docx | .doc Và File <10MB)