BAY CHỤP ẢNH BẰNG UAV PHỤC VỤ THÀNH LẬP BÌNH ĐỒ ẢNH TRỰC GIAO, MÔ HÌNH SỐ BỀ MẶT (DSM) VÀ ĐÁM MÂY ĐIỂM (POINT CLOUD)


Mô tả dự án

BAY CHỤP ẢNH BẰNG UAV PHỤC VỤ THÀNH LẬP BÌNH ĐỒ ẢNH TRỰC GIAO, MÔ HÌNH SỐ BỀ MẶT (DSM) VÀ ĐÁM MÂY ĐIỂM (POINT CLOUD) CHO DỰ ÁN CỤM HỒ CHỨA HỐ KHẾ, MÒ Ó, CHA MAI TẠI TỈNH QUẢNG NAM

* Quy mô: Tổng diện tích khảo sát là 558.41 Ha, trong đó phần trong ranh là 468 Ha, và phần khảo sát ở ngoài ranh với diện tích 90.41 Ha.

* Phương pháp khảo sát:

  • Bay chụp UAV bề mặt địa hình bằng phương tiện bay Phantom 4 RTK.
  • Xử lý Dữ liệu UAV để có kết quả ảnh trực giao,đám mây điểm Point Cloud, mô hình số bề mặt DSM.

* Sản phẩm bàn giao:

  • Ảnh nắn trực giao (ảnh Ortho).
  • Đám mây điểm: Point Cloud.
  • Mô hình số bề mặt 3D – DSM..

 * Nhà thầu khảo sát: CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC VIỆT

Một số hình ảnh khảo sát tại hiện trường

Ảnh nắn trực giao

Đám mây điểm Point Cloud

Mô hình số bề mặt 3D – DSM


GỬI THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

    Upload CV (.pdf | .docx | .doc Và File <10MB)