Khảo sát địa hình khu vực Hồ La Ngà 3 bằng công nghệ UAV

Phạm vi công việc

  • Lập mốc khống chế tọa độ
  • Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/10000
  • Bay chụp bằng công nghệ UAV

Quy mô dự án

Quy mô dự án Khoảng 3000ha, trong đó diện tích theo ranh giới dự án khoảng 2444ha.

Quy mô dự án Khoảng 3000ha, trong đó diện tích theo ranh giới dự án khoảng 2444ha.
Quy mô dự án Khoảng 3000ha, trong đó diện tích theo ranh giới dự án khoảng 2444ha.
DJI PhanTom 4 RTK, RTK stonex S900A, RTK stonex S800.
DJI PhanTom 4 RTK, RTK stonex S900A, RTK stonex S800.

Một số hình ảnh

Scroll to Top