Khảo sát địa hình 580 Ha tại Hồ Cốc Xuyên Mộc Vũng Tàu

Mô tả dự án

Quy mô khu vực cần khảo sát địa hình: 580 Ha phần đồi các và rừng cây thấp tầng, bao gồm cả khu vực Hồ Linh.

Khó khăn nhất là đo đạc khu vực rừng quốc gia Xuyên Mộc. Với sự hỗ trợ của Hạt kiểm lâm dẫn đạc, Geoviet đã hoàn thành tốt công tác đo đạc trong rừng.

Geoviet sử dụng công nghệ khảo sát RTK thông qua trạm CORS, thiết bị sử dụng đo đạc Stonex

Một số hình ảnh

Scroll to Top