Đo đạc hiện trạng vị trí & kiểm định bản đồ giao thuê đất

Nội dung công việc

  • Đo đạc hiện trạng vị trí
  • Kiểm định bản đồ hiện trạng vị trí phục vụ công tác giao thuê đất tại Sở TNMT TPHCM.

Hạng mục thi công

  • Đo đạc hiện trạng vị trí lần 1
  • Kiểm định bản đồ tại Sở TNMT TPHCM phục vụ công tác giao thuê đất

Hình ảnh dự án

Đo đạc hiện trạng vị trí & kiểm định bản đồ giao thuê đất
Đo đạc hiện trạng vị trí & kiểm định bản đồ giao thuê đất
Scroll to Top